• Steering Committee Chair
 • Helen MENG   The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
 • Honorary Conference Chairs
 • Lin-shan LEE   National Taiwan University & Academia Sinica, Taipei
 • Chiu-yu TSENG   Academia Sinica, Taipei
 • General Conference Chairs
 • Hsin-Min WANG   Academia Sinica, Taipei
 • Tan LEE   The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
 • Technical Program Chairs
 • Jen-Tzung CHIEN   National Chiao Tung University, Hsinchu
 • Man-Wai MAK   Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
 • Local Arrangement Chairs
 • Hung-Yi LEE   National Taiwan University, Taipei
 • Yu TSAO   Academia Sinica, Taipei
 • Shu-Chuan TSENG   Academia Sinica, Taipei
 • Plenary Session Chairs
 • Berlin CHEN   National Taiwan Normal University, Taipei
 • Bin MA   Alibaba Inc., Singapore
 • Helen MENG   The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
 • Kai YU   Shanghai Jiao Tong University, Shanghai
 • Publicity Chairs
 • Minghui DONG   Institute for Infocomm Research, Singapore
 • Mei-Yuh HWANG   Mobvoi, Inc., Redmond
 • Jeih-Weih HUNG   National Chi Nan University, Nantou
 • Brian MAK   The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
 • Jianhua TAO   Chinese Academy of Sciences, Beijing
 • Publication Chairs
 • Yun-Nung CHEN   National Taiwan University, Taipei
 • Chen-Yu CHIANG   National Taipei University, Taipei
 • Jui-Feng Yeh   National Chiayi University, Chiayi
 • Tutorial Chairs
 • Chia-Ping CHEN   National Sun Yat-sen University, Kaohsiung
 • Aijun LI   Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
 • Zhen-Hua LING   University of Science and Technology of China, Hefei
 • Dong YU   Tencent AI Lab, Bellevue
 • Special Session Chairs
 • Nancy F. CHEN   Institute for Infocomm Research, Singapore
 • Jun DU   University of Science and Technology of China, Hefei
 • Dong WANG   Tsinghua University, Beijing
 • Chung-Hsien WU   National Cheng Kung University, Tainan
 • Demonstration Chairs
 • Hsin-Te HWANG   Academia Sinica, Taipei
 • Ying-Hui LAI   National Yang Ming University, Taipei
 • Exhibition Chairs
 • Yuan-Fu LIAO   National Taipei University of Technology, Taipei
 • Jia-Ching WANG   National Central University, Taoyuan
 • Sponsor Chairs
 • Chi-Chun LEE   National Tsing Hua University, Hsinchu
 • Xin LEI   Mobvoi, Inc., Beijing
 • Lei XIE   North Western Polytechnical University, Xi’an
 • Registration Chair
 • Kuan-Yu CHEN   National Taiwan University of Science and Technology, Taipei
 • Steering Committee Chair
 • Helen MENG   The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
 • Steering Committee Members
 • Sin-Horng CHEN   Chiao Tung University, Hsinchu
 • Jianwu DANG   Tianjin University, Tianjin; JAIST, Ishikawa, Japan
 • Mei-Yuh HWANG   Mobvoi, Inc., USA
 • Chin-Hui LEE   Georgia Institute of Technology, USA
 • Aijun LI   Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
 • Haizhou LI   National University of Singapore, Singapore
 • Bin MA   Alibaba Inc., Singapore
 • Man-Wai MAK   Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
 • Jianhua TAO   Chinese Academy of Sciences, Beijing
 • Chung-Hsien WU   National Cheng Kung University, Tainan
 • Technical Program Chairs
 • Jen-Tzung CHIEN   National Chiao Tung University
 • Man-Wai MAK   Hong Kong Polytechnic University
 • Technical Program Committee Members
 • Masato AKAGI    Japan Advanced Institute of Science and Technology
 • Berlin CHEN    National Taiwan Normal University
 • Chia-Ping CHEN    National Sun Yat-sen University
 • Kuan-Yu CHEN    National Taiwan University of Science and Technology
 • Shi-Huang CHEN    Shu-Te University
 • Sin-Horng CHEN    National Chiao Tung University
 • Xin CHEN    PearsonKT, University of Missouri
 • Yun-Nung CHEN    National Taiwan University
 • Tai-Shih CHI    National Chiao Tung University
 • Chen-Yu CHIANG    National Taipei University
 • Jen-Tzung CHIEN    National Chiao Tung University
 • Chih-Yi CHIU    National Chiayi University
 • Lirong DAI    University of Science and Technology of China
 • Jianwu DANG    Tianjin University
 • Michael DEISHER    Intel Corporation
 • Minghui DONG    Institute for Infocomm Research, A-Star, Singapore
 • Qian-Jie FU    UCLA
 • Hung-Yan GU    National Taiwan University of Science and Technology
 • Daniel HIRST    Laboratoire Parole et Langage UMR 7309, CNRS & Aix-Marseille University
 • Chien-Lin HUANG    Voicebox Technologies
 • Dongyan HUANG    Institute for Infocomm Research
 • Jeih-weih HUNG    National Chi Nan University
 • Hsin-Te HWANG    Institute of Information Science, Academia Sinica
 • Jia JIA    Tsinghua University
 • Hideki KAWAHARA    Wakayama University
 • Sunhee KIM    NAVER Corporation
 • Tomi KINNUNEN    University of Eastern Finland
 • Ying-Hui LAI    National Yang-Ming University
 • Anthony LARCHER    Université du Maine - LIUM
 • Chi-Chun LEE    National Tsing Hua University
 • Chin-Hui LEE    Georgia Institute of Technology
 • Lin-shan LEE    National Taiwan University
 • Tan LEE    CUHK
 • Hung-yi LEE    National Taiwan University
 • Aijun LI    Institute of Linguistics, CASS
 • Bo LI    Google
 • Haizhou LI    National University of Singapore
 • Junfeng LI    Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences
 • Kai LI    Dolby Research Beijing
 • Ming LI    Sun Yat-sen University
 • Na LI    Tencent AI Lab, Shenzhen
 • Ya LI    Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
 • Yuan-Fu LIAO    National Taipei University of Technology
 • Boon Pang LIM    Institute For Infocomm Research
 • Jen-Chun LIN    Yuan Ze University
 • Zhen-Hua LING    University of Science and Technology of China
 • Gang LIU    Alibaba, USA
 • Xugang LU    NICT
 • Yanfeng LU    Institute for Infocomm Research
 • Bin MA    Alibaba Inc., Singapore
 • Zhanyu MA    Beijing University of Posts and Telecommunications
 • Brian MAK    The Hong Kong University of Science and Technology
 • Manwai MAK    The Hong Kong Polytechnic University
 • Helen MENG    The Chinese University of Hong Kong
 • Zhijian OU    Tsinghua University
 • Yanmin QIAN    Shanghai Jiao Tong University
 • Yao QIAN    Educational Testing Service
 • Koichi SHINODA    Tokyo Institute of Technology
 • Virach SORNLERTLAMVANICH    SIIT, Thammasat University
 • Yik-Cheung TAM    Microsoft Corporation
 • Zheng-Hua TAN    Aalborg University
 • Zhili TAN    The Hong Kong Polytechnic University
 • Jianhua TAO    National Laboratory of Pattern Recognition, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
 • Tomoki TODA    Nagoya University
 • Wei-Ho TSAI    National Taipei University of Technology
 • Yu TSAO    Academia Sinica
 • Chiu-Yu TSENG    Institute of Linguistics, Academia Sinica
 • Shu-Chuan TSENG    Academia Sinica
 • Masashi UNOKI    JAIST
 • Dong WANG    Tsinghua University
 • Hsiao-Chuan WANG    National Tsing Hua University
 • Hsin-Min WANG    Academia Sinica
 • Yih-Ru WANG    National Chiao Tung University
 • Shinji WATANABE    Johns Hopkins University
 • Chung-Hsien WU    National Cheng Kung University
 • Ji WU    Tsinghua University
 • Zhiyong WU    The Chinese University of Hong Kong
 • Zhizheng WU    Apple Inc.
 • Xiong XIAO    Temasek Lab, Nanyang Technological University
 • Junichi YAMAGISHI    University of Edinburgh
 • Jui-Feng YEH    National Chiayi University
 • Changhuai YOU    Institute for Infocomm Research
 • Eric YU    Vocational Training Council
 • Liang-Chih YU    Yuan Ze University
 • Chunlei ZHANG    U. of Texas at Dallas
 • Jinsong ZHANG    Beijing Language and Culture University
 • Yunxin ZHAO    University of Missouri
 • Thomas Fang ZHENG    CSLT, Tsinghua University