• Steering Committee Chair
 • Helen MENG   The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
 • Honorary Conference Chairs
 • Lin-shan LEE   National Taiwan University & Academia Sinica, Taipei
 • Chiu-yu TSENG   Academia Sinica, Taipei
 • General Conference Chairs
 • Hsin-Min WANG   Academia Sinica, Taipei
 • Tan LEE   The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
 • Technical Program Chairs
 • Jen-Tzung CHIEN   National Chiao Tung University, Hsinchu
 • Man-Wai MAK   Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
 • Local Arrangement Chairs
 • Hung-Yi LEE   National Taiwan University, Taipei
 • Yu TSAO   Academia Sinica, Taipei
 • Shu-Chuan TSENG   Academia Sinica, Taipei
 • Plenary Session Chairs
 • Berlin CHEN   National Taiwan Normal University, Taipei
 • Bin MA   Alibaba Inc., Singapore
 • Helen MENG   The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
 • Kai YU   Shanghai Jiao Tong University, Shanghai
 • Publicity Chairs
 • Minghui DONG   Institute for Infocomm Research, Singapore
 • Mei-Yuh HWANG   Mobvoi, Inc., Redmond
 • Jeih-Weih HUNG   National Chi Nan University, Nantou
 • Brian MAK   The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
 • Jianhua TAO   Chinese Academy of Sciences, Beijing
 • Publication Chairs
 • Yun-Nung CHEN   National Taiwan University, Taipei
 • Chen-Yu CHIANG   National Taipei University, Taipei
 • Jui-Feng Yeh   National Chiayi University, Chiayi
 • Tutorial Chairs
 • Chia-Ping CHEN   National Sun Yat-sen University, Kaohsiung
 • Aijun LI   Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
 • Zhen-Hua LING   University of Science and Technology of China, Hefei
 • Dong YU   Tencent AI Lab, Bellevue
 • Special Session Chairs
 • Nancy F. CHEN   Institute for Infocomm Research, Singapore
 • Jun DU   University of Science and Technology of China, Hefei
 • Dong WANG   Tsinghua University, Beijing
 • Chung-Hsien WU   National Cheng Kung University, Tainan
 • Demonstration Chairs
 • Hsin-Te HWANG   Academia Sinica, Taipei
 • Ying-Hui LAI   National Yang Ming University, Taipei
 • Exhibition Chairs
 • Yuan-Fu LIAO   National Taipei University of Technology, Taipei
 • Jia-Ching WANG   National Central University, Taoyuan
 • Sponsor Chairs
 • Chi-Chun LEE   National Tsing Hua University, Hsinchu
 • Xin LEI   Mobvoi, Inc., Beijing
 • Lei XIE   North Western Polytechnical University, Xi’an
 • Registration Chair
 • Kuan-Yu CHEN   National Taiwan University of Science and Technology, Taipei
 • Steering Committee Chair
 • Helen MENG   The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
 • Steering Committee Members
 • Sin-Horng CHEN   Chiao Tung University, Hsinchu
 • Jianwu DANG   Tianjin University, Tianjin; JAIST, Ishikawa, Japan
 • Mei-Yuh HWANG   Mobvoi, Inc., USA
 • Chin-Hui LEE   Georgia Institute of Technology, USA
 • Aijun LI   Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
 • Haizhou LI   Institute for Infocomm Research, Singapore
 • Bin MA   Alibaba Inc., Singapore
 • Man-Wai MAK   Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
 • Jianhua TAO   Chinese Academy of Sciences, Beijing
 • Chung-Hsien WU   National Cheng Kung University, Tainan
 • Technical Program Chairs
 • Jen-Tzung CHIEN National Chiao Tung University, Hsinchu
 • Man-Wai MAK Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
 • Technical Program Committee Members
 • To be invited.